Våra fastigheter 

Våra skyddade boenden i Mälardalen består av både gemensamhetsboende och fristående lägenheter.

Fastigheterna ligger strategiskt placerade med närhet till ett gott serviceutbud såsom affär, kollektivtrafik, vårdcentral

De boende erbjuds efter önskemål och förmåga samt överenskommelse med placerande socialtjänst olika aktiviteter.

Kontinuerliga stödsamtal och hjälp med olika myndighetskontakter erbjuds för att stötta den boende att planera sin framtid.

Efter utflytt från det skyddade boendet erbjuds en fortlöpande kontakt utifrån individens önskemål och i samråd med socialtjänsten. 

Vi strävar efter att skapa en hemtrevlig, utvecklande och stimulerande miljö i våra boenden.

De gemensamma utrymmena består av vardagsrum med TV och klientdator, barnaktivitetsrum, kök och matrum samt en stimulerande utemiljö.

Fastigheterna har skalskydd i form av lås, larm och insynsskydd.

Det finns även möjlighet till personlarm efter särskild överenskommelse med socialtjänsten om sådant inte tillhandahålls av polisen.
 

Vårt arbetssätt

Utifrån vårdplanen och i samråd med den placerade upprättas en genomförandeplan med delmål och mål.

I genomförandeplanen beskrivs vad som ska göras, vem som ska göra det och vem som har ansvaret.

Stödbehovet utvärderas kontinuerligt för att identifiera primära och långsiktiga stödinsatser.

 Säkerhetsåtgärder, hot- och riskbedömning som föreligger uppdateras ständigt då ny information tillkommer och hotbilden förändras

Vår väg till en meningsfull tillvaro

De boende erbjuds efter önskemål och förmåga samt överenskommelse med placerande socialtjänst olika aktiviteter.

Kontinuerliga stödsamtal och hjälp med olika myndighetskontakter erbjuds för att stötta den boende att planera sin framtid.

Efter utflytt från det skyddade boendet erbjuds en fortlöpande kontakt utifrån individens önskemål och i samråd med socialtjänsten. 

Vårt barnperspektiv

Barnens bästa ska stå i centrum och det är naturligtvis något vi alltid arbetar för speciellt i utsatta situationer.

Barn behöver känna att de förstår vad som händer, varför det händer och de behöver få känna att de ges förutsättningar att få vara delaktiga sin vardag. Genom att en egen genomförandeplan upprättas för barnen och att de har kontinuerliga samtal med vår barnansvarig får de på ett lätthanterligt sätt vara med och styra över en del av sin tillvaro. 

Vi arbetar med nära föräldrastöd i den mån det finns en överenskommelse med föräldern och den placerande socialtjänsten. Vi har också möjligheten att avlasta föräldrar genom kontaktpersonuppdrag för barnen.

På så sätt får både barn och förälder möjlighet till egen tid. 

Vi har också möjlighet att göra sociala utredningar utifrån BBIC på uppdrag av den placerande socialtjänsten. 

Vi erbjuder självklart också samtalsstöd till barn samt barnverksamhet.

Så snart det är möjligt skrivs barnet efter överenskommelse med placerande socialtjänst i närbelägen skola/förskola.

 

Copyright Safehomes