Våra träningslägenheter

Våra träningslägenheter finns främst i Södermanland men även i Västmanland. Vi kan erbjuda lägenheter i varierande storlek från 1rok upp till 3rok.

Placeringsbeslut från socialtjänsten i den boendes kommun krävs för att kunna bo i våra lägenheter. 

Vårt arbetssätt

Utifrån vårdplanen och i samråd med den placerade upprättas en genomförandeplan med delmål och mål.

I genomförandeplanen beskrivs vad som ska göras, vem som ska göra det och vem som har ansvaret.

Stödbehovet utvärderas kontinuerligt för att identifiera primära och långsiktiga stödinsatser.

Kontaktpersonen och den boende har regelbundna träffar där de kommer överens om hur stödinsatserna ska utformas och gör upp en planering framåt. 

Vår väg till en meningsfull tillvaro

De boende erbjuds efter önskemål och förmåga samt överenskommelse med placerande socialtjänst olika aktiviteter.

Kontinuerliga stödsamtal och hjälp med olika myndighetskontakter erbjuds för att stötta den boende att planera sin framtid.

Efter utflytt från träningslägenheten erbjuds en fortlöpande kontakt utifrån individens önskemål och i samråd med socialtjänsten. 

Vårt barnperspektiv

Barnens bästa ska stå i centrum och det är naturligtvis något vi alltid arbetar för speciellt i utsatta situationer.

Barn behöver känna att de förstår vad som händer, varför det händer och de behöver få känna att de ges förutsättningar att få vara delaktiga sin vardag.

Genom att en egen genomförandeplan upprättas för barnen och att de har kontinuerliga samtal med vår barnansvarig får de på ett lätthanterligt sätt vara med och styra över en del av sin tillvaro. 

Vi arbetar med nära föräldrastöd i den mån det finns en överenskommelse med föräldern och den placerande socialtjänsten. Vi har också möjligheten att avlasta föräldrar genom kontaktpersonuppdrag för barnen. På så sätt får både barn och förälder möjlighet till egen tid. 

Vi har också möjlighet att göra sociala utredningar utifrån BBIC på uppdrag av den placerande socialtjänsten. 

Vi erbjuder självklart också samtalsstöd till barn samt barnverksamhet.

Så snart det är möjligt skrivs barnet efter överenskommelse med placerande socialtjänst i närbelägen skola/förskola.